Empowering Lumad vital to protecting eagles, says group

“The eagles are like the Lumad. They’re very dependent on the forests. At the same time, they’re threatened by development. Their ancestral domains are continuously threatened by commercial plantations, and illegal purchases of lands,”

http://davaotoday.com/main/environment/empowering-lumad-vital-to-protecting-eagles-says-group/

Advertisements

Ang Tinig ng Mabuting Pastol

Juan 10

27 Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. 28 Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Hindi sila malilipol magpakailanman. Walang sinumang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. 29 Ibinigay sila sa akin ng aking Ama. Siya ay higit na dakila sa lahat. Walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. 30 Ako at ang Ama ay iisa.

Ang Tinig ng Mabuting Pastol

Makikita sa kwento ng aralin para sa Linggong ito ang patuloy na pagpapakilala ni Hesus bilang isang Mabuting Pastol. Pinapakinggan at sinusunod ng tupa ang kinikilala nilang pastol. Marami ang maaaring magtangkang pasunurin o ligawin ang tupa papalayo sa kanyang pastol ngunit hindi sila maaaring basta agawin ng sinuman. Bilang Mabuting Pastol, buhay na walang hanggan o kasiya-siya ang pangako ni Hesus sa mga sumusunod sa kanya; hindi sila maaagaw ninuman; hindi sila mapapahamak kailanman. Continue reading