Monthly Archives: April 2016

Let the Truth Remain Unmuddled

CALNEV Forum 20160425

A press forum of the California-Nevada Annual Conference of the United Methodist Church (USA) Fact Finding Mission & Solidarity Visit to Farmers of North Cotabato.

Advertisements

Ang Tinig ng Mabuting Pastol

Juan 10

27 Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. 28 Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Hindi sila malilipol magpakailanman. Walang sinumang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. 29 Ibinigay sila sa akin ng aking Ama. Siya ay higit na dakila sa lahat. Walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. 30 Ako at ang Ama ay iisa.

Ang Tinig ng Mabuting Pastol

Makikita sa kwento ng aralin para sa Linggong ito ang patuloy na pagpapakilala ni Hesus bilang isang Mabuting Pastol. Pinapakinggan at sinusunod ng tupa ang kinikilala nilang pastol. Marami ang maaaring magtangkang pasunurin o ligawin ang tupa papalayo sa kanyang pastol ngunit hindi sila maaaring basta agawin ng sinuman. Bilang Mabuting Pastol, buhay na walang hanggan o kasiya-siya ang pangako ni Hesus sa mga sumusunod sa kanya; hindi sila maaagaw ninuman; hindi sila mapapahamak kailanman. Continue reading

Church as Sanctuary

Konting reflection.

Nang magkagulo kahapon sa Kidapawan, sa compound ng United Methodist Church nagtakbuhan ang mga magsasakang tinutugis/ginigipit ng mga nasa kapangyarihan. Alam ng mga magsasaka na makakakuha sila ng sanctuary sa loob ng simbahan.

Sana sa lahat ng problemang kinakaharap natin, maging bukas at handa lagi ang simbahan upang makinig at tayo ay damayan. Magkaroon din sana ng confidence ang mga tao na kung sila sa simbahan ay tatakbo, hindi sila makakaranas ng panghuhusga at pagmamaliit sa kabila ng kanilang kahinaan at kalagayan.

‪#‎BigasHindiBala‬