Ang Babaing Taga-Tiro at Lalaking Pipi at Bingi (3 sa 3 na bahagi)

Marcos 7:31-37

Pagbalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa Lawa ng Galilea, matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala ng mga tao sa kanya ang isang lalaking bingi at pipi, at nakiusap sila sa kanya na ipatong niya rito ang kanyang kamay. Inilayo muna ni Jesus sa karamihan ang lalaki, at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura si Jesus at ipinahid ito sa dila ng pipi. 34¬†Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong-hininga. Pagkatapos, inutos niya sa tainga ng lalaki, “Effata,” na ang ibig sabihi’y, “Bumukas ka!”

Noon di’y nakarinig ang lalaki at nakapagsalita na nang maayos. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ipamalita ito, ngunit habang pinagbabawalan niya ang mga tao ay lalo naman nila itong ipinamamalita. Buong paghangang sinasabi nila, “Ang lahat ng kanyang ginagawa ay napakabuti! Pinapagaling pa niya ang mga bingi at pipi!”

Mapapansin natin ang ilang pagkakataon na kung saan nagsasama ang mga tagasunod ni Hesus ng taong walang kakayahang lumapit sa kanya upang humiling ng kagalingan. Sa pagkakataong ito, isang taong pipi at bingi ang inilapit nila kay Hesus.

  1. Magkwento ng isang karanasan kung saan naramdaman na ikaw ay inilapit ng isang kaibigan kay Hesus.
  2. Anong uri ng mga tao ang maaari at nais nating ilapit kay Hesus? Anong dahilan ang nagtutulak sa atin upang ilapit ang mga tao kay Hesus?
  3. Ano kaya ang sasambitin ng mga taong inilalapit natin kay Hesus upang ipahayag ang kanilang paghanga sa kanya?
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s