Ang Pagtanggap at Pagtalikod sa Tinapay Mula sa Langit (3 sa 4 na bahagi)

Juan 6:63-66 (BMBB)

Ang Espiritu ang nagbibigay-buhay; hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritung nagbibigay-buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. Alam na ni Jesus buhat pa noong una kung sinu-sino ang hindi mananalig sa kanya, at kung sino ang magkakanulo sa kanya. Idinugtong pa niya, Iyan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makakalapit sa akin malibang ito’y loobin ng Ama.

Mula noo’y marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya.

Batid ni Hesus na ang ilan sa kanyang mga alagad ay kailangang mamili sa pagitan ng Espiritu o sa magagawa ng tao. Ayon kay Hesus, Espiritu ang tanging makapagbibigay ng buhay ngunit tila mas gusto ng iba na piliin ang huli.

  1. Sa iyong karanasan, nagkaroon ka na ba ng pagkakataong mamili sa gitna ng Espiritu at ng kakayahan ng tao (o sarili)? Ibahagi at pag-usapan ito kung nais.
  2. Hindi nagdalawang-isip si Hesus na ituro ang tungkol sa kanyang laman at dugo bulang tinapay at inumin kahit batid niyang ilan sa kanyang mga alagad ang tatalikod sa kanya. Masasabi ba nating may lakas ng loob ang ating mga guro at pastor na ituro o i-preach ang mga katotohanan o katuruan na magtutulak sa ibang mga kaanib (lalo na ang mga malaki kung magbigay) upang talikuran ang ating simbahan? Pag-usapan.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s