Ang Pagtanggap at Pagtalikod sa Tinapay Mula sa Langit (1 sa 4 na bahagi)

Juan 6:56-59 (BMBB)

Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin, at ako naman sa kanya. Buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako’y nabubuhay dahil sa kanya. Gayundin naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang; namatay sila kahit na kumain niyon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman.

Sinabi ito ni Jesus sa sinagoga habang siya’y nagtuturo sa Capernaum.

  1. Sa paanong paraan natin kinakain ang laman ni Hesus at iniinom ang kanyang dugo? Ano sa tingin ninyo ang kahulugan ng sinabi ni Hesus na tayo ay “mabubuhay dahil sa akin”?

Ang “ilang” ay isang lugar kung saan mahirap humanap ng pagkain. Ayon sa kwento, habang naglalakbay ang mga Hebreo papunta sa Lupang Pangako, pinakain sila ng Diyos ng tinapay na galing sa langit. Ang turo ni Hesus, ang pagkain ng kanyang laman na mula sa langit ay hindi tulad ng tinapay na kinain ng “inyong mga ninuno” dahil ang kumakain sa kanyang laman ay mabubuhay magpakailanman.

  1. Anong “tinapay” ang kinakain natin habang tayo ay nasa “ilang” ng ating buhay? Pag-usapan.

2. Anong “tinapay” ang kinakain natin habang tayo ay nasa “ilang” ng ating buhay? Pag-usapan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s