Ang Tinapay ng Buhay (3 sa 4 na bahagi)

Juan 6:30-33 (SnD)

Sinabi nga nila sa kaniya: Ano ngayon ang tandang gagawin mo upang makita namin at sumampalataya kami sa iyo? Ano ang gagawin mo? Ang mga ninuno namin ay kumain ng mana sa ilang. Katulad ng nasusulat: Binigyan niya sila ng tinapay na kakainin na nagmula sa langit.

Sinabi nga ni Jesus sa kanila: Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo: Hindi kayo binigyan ni Moises ng tinapay mula sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay mula sa langit. Ito ay sapagkat ang tinapay ng Diyos ay siya na bumabang mula sa langit at nagbibigay ng buhay sa sanlibutan.

Mahilig maghanap o mag “demand” ng mga tanda ang mga tao. Inaasahan nilang ang isang magmumula Diyos ay may baun-baon na tanda upang maipakita ito sa mga tao kung nais niyang sila ay maniwala sa kanya.

  1. Mahilig ka bang maghanap ng tanda? Inaasahan mo bang magbibigay ng tanda sa iyo ang Diyos lalo na sa mga mahahalagang pagpapasya sa iyong buhay?
  2. Sa pananampalatayang iyong sinusundan (o sa simbahang iyong kinabibilangan), nakapagpakita na ba sila ng tanda sa iyo na naging dahilan kung bakit ka sumusunod sa kanila? Ikwento kung mayroon.
  3. Ano kayang tanda ang kailangan ng mga taong nasa labas ng iyong pananampalataya upang mahikayat ang mga taong maniwala kay Hesus? Mayroon kaya?
  4. Ano ang masasabi natin sa “pagbaba” ng tinapay mula sa langit kung ihahambing ito sa pagnanais ng marami na “umakyat” sa langit?
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s