Monthly Archives: August 2015

Sa Larawan ng Maylikha

Kung malayo na nga ang narating natin sa larangan ng kaunlaran, hindi ba nararapat lang asahan na dapat, maganda na rin ang buhay ng mga tao? Pagkatapos masira ang malaking bahagi ng mga gubat, tubig, bundok at hangin para pagandahin at pagaanin ang buhay ng tao, masasabi ba nating talagang naging maganda na nga ang buhay natin?

Kape Share

I. Pamagat: Sa Larawan ng Maylikha

Mensahe para sa Las Piñas UMC. Agosto 30, 2015.

II. Aralin: Marcos 7:1-7; 14-15; 21-23

Sama-samang nagkatipun-tipon sa kinarooronan ni Jesus ang mga Fariseo at ilang mga guro ng kautusan na nagmula sa Jerusalem. Nakita nila ang ilan sa mga alagad ni Jesus na kumakain ng tinapay na may madungis na mga kamay. Pinulaan nila ang mga alagad. Ito ay sapagkat ang mga Fariseo at lahat ng mga Judio ay hindi kumakain malibang makakapaghugas sila sa natatanging paraan ng kanilang mga kamay. Pinanghahawakan nila ang kaugalian ng mga matanda. Kapag galing sa pamilihang dako, hindi rin sila kumakain nang hindi muna sila naghuhugas ng kanilang sarili. Marami pang ibang mga bagay ang kanilang pinanghahawakan na kanilang tinanggap at sinusunod. Ito ay tulad ng paglubog ng saro, ng banga, ng mga kagamitang tanso at ng mga higaan.

View original post 3,281 more words

Advertisements

Solon says military behind charges against him

A legislator described “preposterous and wild fabrications” the case of “serious illegal detention and child abuse” which was filed against him and seven other Lumad (indigenous people in Mindanao) leaders and human rights advocates for allegedly preventing a child evacuee and her family from leaving their sanctuary at the United Church of Christ in Philippines (UCCP) Haran Compound in Davao City.

Basahin: Solon says military behind charges against him.

Ang Pagtanggap at Pagtalikod sa Tinapay Mula sa Langit (3 sa 4 na bahagi)

Juan 6:63-66 (BMBB)

Ang Espiritu ang nagbibigay-buhay; hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritung nagbibigay-buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. Alam na ni Jesus buhat pa noong una kung sinu-sino ang hindi mananalig sa kanya, at kung sino ang magkakanulo sa kanya. Idinugtong pa niya, Iyan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makakalapit sa akin malibang ito’y loobin ng Ama.

Mula noo’y marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya.
Continue reading

Ang Pagtanggap at Pagtalikod sa Tinapay Mula sa Langit (2 sa 4 na bahagi)

Juan 6:60-62 (BMBB)

Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, Mabigat na pananalita ito; sino ang makakaunawa nito?

Alam ni Jesus na nagbubulung-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito; kaya’t sinabi niya, Dahil ba rito’y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang Anak ng Tao papunta sa dati niyang kinaroroonan?
Continue reading

Ang Pagtanggap at Pagtalikod sa Tinapay Mula sa Langit (1 sa 4 na bahagi)

Juan 6:56-59 (BMBB)

Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin, at ako naman sa kanya. Buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako’y nabubuhay dahil sa kanya. Gayundin naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang; namatay sila kahit na kumain niyon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman.

Sinabi ito ni Jesus sa sinagoga habang siya’y nagtuturo sa Capernaum.
Continue reading