Ang Pagkamatay ni Juan na Tagapagbawtismo (2 sa 2 bahagi)

Marcos 6:17-26 (SND)

Sinabi ito ni Herodes dahil siya ang nagsugo noon ng mga tao upang dakpin at itanikala sa bilangguan si Juan. Ito ay sapagkat kinuha niya si Herodias para maging kaniyang asawa. Si Herodias ay asawa ni Felipe na nakakabatang kapatid ni Herodes. Dahil sinabi ni Juan kay Herodes: Hindi matuwid na kunin mo ang asawa ng iyong kapatid. Kaya si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan at hinangad niyang ipapatay ito ngunit hindi niya ito magawa. Wala siyang pagkakataong ipapatay si Juan sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Talastas niyang si Juan ay matuwid at banal na tao, kaya ipinagsanggalang niya siya. Sa pakikinig ni Herodes kay Juan, maraming bagay siyang ginawa. Gayunman, natutuwa siyang makinig sa kaniya.

At dumating ang pagkakataon ni Herodias. Kaarawan noon ni Herodes kaya ipinaghanda niya ng isang piging ang kaniyang mga matataas na opisyal, pinuno ng hukbo at mga pangunahing mamamayan ng Galilea. 22 Ang anak na babae ni Herodias ay pumasok at sumayaw. Nasiyahan si Herodes at ang mga kasama niya sa kainan.

Dahil dito sinabi ng hari sa dalagita: Hingin mo ang anumang ibigin mo at ibibigay ko sa iyo. Nanumpa siya sa dalagita: Ibibigay ko ang anumang iyong hingin kahit na kalahati ng aking paghahari.

Lumabas ang dalagita at tinanong ang kaniyang ina. Ano ang hihingin ko? Sinabi ng ina: Ang ulo ni Juan na tagapagbawtismo.

Nagmamadaling pumasok ang dalagita sa kinaroroonan ng hari at humingi na nagsasabi: Ibig kong ibigay mo kaagad sa akin ang ulo ni Juan na tagapagbawtismo na nakalagay sa isang bandehado.

Ang hari ay lubhang nagdalamhati. Ngunit dahil sa mga ginawa niyang panunumpa at sa mga panauhin hindi niya matanggihan ang dalagita. Kaagad na isinugo ng hari ang kaniyang sundalo na dalhin sa kaniya ang ulo ni Juan. Umalis ang sundalo at pinugutan ng ulo si Juan sa bilangguan. Dinala ang kaniyang ulo na nasa bandehado at ibinigay ito sa dalagita. Ibinigay naman ito ng dalagita sa kaniyang ina. Pumunta roon ang mga alagad ni Juan nang marinig nila ito. Kinuha nila ang bangkay at inilibing.

Hindi na bago ang gawi ng marami sa mga nasa kapangyarihan ang patahimikin ang mga taong kumakalaban sa kanila sa pamamagitan ng pagkulong at pagpatay. Dito sa Pilipinas, hindi lang pagpatay ang ginagawa diumano ng mga sinabing “state forces” sa mga kumakalaban sa mga nasa kapangyarihan. Nandyan ang pananakot, pag-torture, pang-r-rape, paghahabla at pagkulong gamit ang mga gawa-gawang kwento o kaso. Sa katunayan, isang retiradong obispo ng United Methodist Church ang magsasalita sa International People’s Tribunal sa Washington, DC sa darating na Hulyo 16-18, 2015 bilang bahagi na pakikipaglaban sa paglabag ng karapatang sibil at pulitikal ng maraming mga Pilipino (basahin: http://umc-gbcs.org/faith-in-action/a-call-to-end-impunity-in-philippines).

  1. Ano ang nararapat na tugon ng mga mananampalatayang Kristiyano at simbahan sa harap ng dumaraming kaso ng pagpatay sa mga kalabang-pulitikal ng mga nasa pamahalaan?
  2. Ano sa tingin ninyo ang tunay na dahilan kung bakit pinapatay ang mga katutubong nakikipaglaban sa kanilang mga lupain; mga estudyante, manggagawa at magulang na nakikipaglaban para sa maayos na edukasyon, serbisyong pangkalusugan, pabahay at hanap-buhay?
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s