Ang Propetang Walang Karangalan at ang Pagsugo sa 12 Alagad (3 sa 4 Bahagi)

Marcos 6:7-11 (SND)

Tinawag niya ang labindalawang alagad. Sila ay isinugo niyang dala-dalawa at binigyan ng kapamahalaan laban sa mga karumal-dumal na espiritu.

Inutusan niya sila na huwag magdadala ng anumang bagay sa paglalakbay kundi tungkod lamang. Hindi rin sila pinagdadala ng pamigkis o tinapay o salapi sa bulsa. Pinagsusuot sila ng sandalyas. Gayundin hindi sila pinagsusuot ng dalawang balabal. Sinabi niya sa kanila: Saan mang bahay kayo pumasok, manatili kayo roon hanggang kayo ay umalis. Ang sinumang hindi tumanggap o makinig sa inyo, sa pag-alis ninyo roon, ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong talampakan. Gawin ninyo ito bilang patotoo laban sa kanila. Katotohanang sinasabi ko sa inyo: Higit na mabigat ang parusa sa lungsod na iyon kaysa sa parusa sa Sodoma at Gomora sa araw ng paghuhukom.

Naalala ko noong una akong tinuruan ng “personal evangelism”, isang patakarang itinuro sa amin ay hindi ka dapat lumakad ng mag-isa. Dapat dalawa kayo – yung isa ang mag s-share sa kausap at yung isa naman ay mag p-pray. Mahalaga rin ang may kasama kasi kayong dalawa ang magpapalakasan habang isinasagawa ang inyong misyon.

Hindi ko alam kung ang intensyon talaga ni Hesus ay ang gumawa ng patakaran hinggil sa pagpapahayo pero alam naman natin na marami tayong mga simbahan kung saan ang ipinapadalang misyunero ay nag-iisa – hindi ko alam kung dahil sa kawalan ng budget o kakulangan ng mga tinawag o tumugon sa tawag.

Sa binasang kwento, may mga ilang bagay pang nais kong pag-isipan at maunawaan:

  • Bakit hindi pinagdadala ng baon (pagkain at damit) ang mga alagad? Dahil ba maiksi lang ang “mission trip” na ito o may iba pang dahilan?
  • Ang pananatili sa iisang bahay
  • Ang pagbanggit sa Sodom at Gomora – marahil ang mga lugar na ito ay naging simbolo ng paghuhukom ng Diyos at hindi Niya pinalalampas ang kawalan ng malasakit at pagmamataas (Ez 16:49)

Pag-usapan:

  1. Ilarawan ang “mission field” ng pangkasalukuyang iglesya.
  2. Sa paanong paraan tayo ipinapadala ni Hesus sa mission field na ito?
  3. Nagiging makabuluhan ba ang pagpunta ng ating iglesya sa mga mission fields o nagiging “normal” na gawain na lamang ito ng ating mga simbahan?
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s