Monthly Archives: January 2014

Daluyan ng pagpapala para sa mga nangangailangan

(Mga tala para sa mensaheng ipinahayag sa St. Mark UMC noong Enero 12, 2014 para sa pagdiriwang ng UMYF Sunday).

Tema: Daluyan ng pagpapala para sa mga nangangailangan.

Teksto: (January 12, 2014)

Mateo 3

(13) Nang magkagayon, dumating si Jesus mula sa Galilea. Pumunta siya kay Juan sa ilog ng Jordan upang magpabawtismo.

(14) Ngunit tumanggi si Juan. Sinabi niya: Ako ang dapat mong bawtismuhan. Bakit ka magpapabawtismo sa akin?

(15) Sumagot si Jesus sa kaniya: Pumayag ka nang mangyari ito ngayon sapagkat nararapat nating tuparin ang lahat ng katuwiran sa ganitong kaparaanan. Nang magkagayon, pumayag na si Juan.

(16) Nang mabawtismuhan na si Jesus, kaagad siyang umahon mula sa tubig. Narito, ang mga langit ay nabuksan sa kaniya. Nakita ni Juan ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad ng isang kalapati at lumapag kay Jesus.

(17) Narito, isang tinig mula sa langit ang nagsabi: Ito ang pinakamamahal kong anak na labis kong kinalulugdan.

Mga okasyong malapit ngayong Linggo: Human Trafficking Day (January 11), Youth Sunday (St Mark UMC, January 12), World Youth Day (end of January 2014)

Continue reading

Advertisements